กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control
e-auction
letter
disbursement
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
16 ม.ค. 2560
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 15
12 ม.ค. 2560
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 47
10 ต.ค. 2559
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข) รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข) รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข) รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก  ประจำปีงบประมาณ 2560 (ฉบับแก้ไข) 426
05 ต.ค. 2559
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน บัญชีย่อยเงินอุดหนุน และงบกลางในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน บัญชีย่อยเงินอุดหนุน และงบกลางในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน บัญชีย่อยเงินอุดหนุน และงบกลางในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก แหล่งของเงิน บัญชีย่อยเงินอุดหนุน และงบกลางในความดูแลของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2560 564
16 ก.ค. 2558
ตัวอย่าง Time Line และ Gantt  Chart งบลงทุน ปี 2559 ตัวอย่าง Time Line และ Gantt Chart งบลงทุน ปี 2559 ตัวอย่าง Time Line และ Gantt  Chart งบลงทุน ปี 2559 1083
05 ม.ค. 2560
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 5 มกราคม 2560 34
16 ธ.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 255 58
16 ธ.ค. 2559
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 34
09 ธ.ค. 2559
งบการเงินกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบการเงินกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 36
07 ธ.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 51
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
05 ม.ค. 2560
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนธันวาคม 2559  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนธันวาคม 2559 22
28 พ.ย. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 35
25 พ.ย. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 38
31 ต.ค. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนตุลาคม 2559 40
26 ต.ค. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 54
03 ต.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0403.1/5796 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง การเข้าร่วมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านบัตรเครดิตราชการ ครั้งที่ 7" 92
03 ต.ค. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนกันยายน 2559 66
28 ก.ย. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 2559 75
30 ส.ค. 2559
ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน สคร.8 อุดรธานี ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน สคร.8 อุดรธานี 102
24 ส.ค. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนสิงหาคม 2559  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 110
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
12 ม.ค. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 50
13 ธ.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 91
11 พ.ย. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 81
14 ต.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 118
13 ก.ย. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 218
10 ส.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 214
08 ก.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 300
08 มิ.ย 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 264
17 พ.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 322
12 เม.ย 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 385
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
19 ม.ค. 2560
081/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(วิจัย) ผ13.1 สคร.1,2,7,9,12,เขตเมือง,เอดส์,แมลง,ระบาด คืนส่วนกลางกรม 081/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(วิจัย) ผ13.1 สคร.1,2,7,9,12,เขตเมือง,เอดส์,แมลง,ระบาด คืนส่วนกลางกรม 0
19 ม.ค. 2560
079/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(วิจัย) ผ13.1 ส่วนกลางกรมฯ ให้ สคร.1,9 079/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(วิจัย) ผ13.1 ส่วนกลางกรมฯ ให้ สคร.1,9 0
19 ม.ค. 2560
078/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(ตปท.) ผ.2.2 ส่วนกลางกรม ให้ สำนักระบาด 078/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(ตปท.) ผ.2.2 ส่วนกลางกรม ให้ สำนักระบาด 0
19 ม.ค. 2560
077/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(ตปท.)ผ2.2 สำนักสื่ิอสาร คืนส่วนกลางกรมฯ 077/60 โอนงบรายจ่ายอื่น(ตปท.)ผ2.2 สำนักสื่ิอสาร คืนส่วนกลางกรมฯ 0
19 ม.ค. 2560
076/60 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย ผ1.1 กองแผนงาน คืนส่วนกลางกรม ฯ 076/60 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย ผ1.1  กองแผนงาน คืนส่วนกลางกรม ฯ 0
16 ม.ค. 2560
075/60 โอนงบลงทุน ผ.2.2 ให้ สำนักงานเลขานุการกรม 0
16 ม.ค. 2560
074/60 โอนเงินดำเนินงาน(เบิกแทน สป.) ให้สคร.1 6 7 8 9 10 0
10 ม.ค. 2560
073/60 โอนเงินดำเนินงาน ผ.7.1 สำนักโรคติดต่อทั่วไปให้ สคร. 1,2,3,5,7,8,9,10,11,12 0
10 ม.ค. 2560
072/60 โอนเงินงบรายจ่ายอื่น(ตปท)ผ2.2 สำนัก En-Oc คืนส่วนกลางกรม 0
06 ม.ค. 2560
071/60 โอนเงินงบดำเนินงาน/งบลงทุน สคร.1 ศตม.1.1 คืนกรม ผ.1.1 ผ.2.4 ผ.3.1 ผ.5.2ผ.5.3 0
document
poll
rss
poll
Poll
poll ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์ กองคลัง กรมควบคุมโรค