กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control
e-auction
letter
disbursement
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
02 ก.ค. 2561
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 76
02 ก.ค. 2561
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 70
11 มิ.ย 2561
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 207
04 พ.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 207
06 ก.พ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ 322
03 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค 691
24 พ.ย. 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 261
22 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 420
15 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1496
14 พ.ย. 2560
แบบฟอร์มติดตามงบประมาณ ค่ายา/ค่าเวชภัณฑ์ที่่มิใช่ยา แบบฟอร์มติดตามงบประมาณ ค่ายา/ค่าเวชภัณฑ์ที่่มิใช่ยา แบบฟอร์มติดตามงบประมาณ ค่ายา/ค่าเวชภัณฑ์ที่่มิใช่ยา แบบฟอร์มติดตามงบประมาณ ค่ายา/ค่าเวชภัณฑ์ที่่มิใช่ยา 278
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
28 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 11
27 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 16
12 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 30
02 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 54
26 เม.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน เมษายน 2561 102
25 เม.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 2561 107
23 เม.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 2561 117
30 มี.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มีนาคม 2561 100
12 มี.ค. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 139
07 มี.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 130
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
02 ก.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 87
01 มิ.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 181
02 พ.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 147
02 เม.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 224
28 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 263
01 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 237
08 ม.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 285
06 ธ.ค. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 255
03 พ.ย. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 288
03 ต.ค. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 406
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
18 ก.ค. 2561
323/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.11 จำนวน 290,000.- บาท 323/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.3.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.11 จำนวน 290,000.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
322/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป ส.ป.ค.ม. จำนวน 354,440.- บาท 322/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป ส.ป.ค.ม. จำนวน 354,440.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
321/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.12 จำนวน 200,000.- บาท 321/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.12 จำนวน 200,000.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
320/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.11 จำนวน 204,780.- บาท 320/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.11 จำนวน 204,780.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
319/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.6.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักระบาดฯ จำนวน 3,000,000.- บาท 319/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.6.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักระบาดฯ จำนวน 3,000,000.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
318/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป กองแผนงาน จำนวน 6,658,570.- บาท 318/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป กองแผนงาน จำนวน 6,658,570.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
317/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.9 จำนวน 600,000.- บาท 317/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.9 จำนวน 600,000.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
316/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักต. จำนวน 557,000.- บาท 316/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักต. จำนวน 557,000.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
315/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป สลก. จำนวน 103,680.- บาท 315/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป สลก. จำนวน 103,680.- บาท 0
18 ก.ค. 2561
314/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป กองจ. จำนวน 60,000.- บาท 314/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.1 กรมฯ โอนเงินไป กองจ. จำนวน 60,000.- บาท 0
document
poll
rss
poll
Poll
poll แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการ การยืมเงินราชการโดยผ่านระบบ KTB Corporate Online หน่วยงาน กองคลัง