กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control
e-auction
letter
disbursement
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
15 ก.ย. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 51
08 ก.ค. 2559
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 221
12 เม.ย 2559
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 363
08 ก.พ. 2559
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองคลังด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองคลังด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรกองคลังด้านการเงินการคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 461
16 ก.ค. 2558
ตัวอย่าง Time Line และ Gantt  Chart งบลงทุน ปี 2559 ตัวอย่าง Time Line และ Gantt Chart งบลงทุน ปี 2559 ตัวอย่าง Time Line และ Gantt  Chart งบลงทุน ปี 2559 1000
05 ก.ย. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 45
15 ส.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 109
05 ส.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 85
14 ก.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 116
07 ก.ค. 2559
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 112
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
28 ก.ย. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 2559 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 2559 4
30 ส.ค. 2559
ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน สคร.8 อุดรธานี ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน สคร.8 อุดรธานี 52
24 ส.ค. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนสิงหาคม 2559  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 59
23 ส.ค. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 2559 82
27 ก.ค. 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 95
26 ก.ค. 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 84
07 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มการส่งใช้คืนเงินยืม แบบฟอร์มการส่งใช้คืนเงินยืม แบบฟอร์มการส่งใช้คืนเงินยืม 159
30 มิ.ย 2559
กค 0407.2/ว56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต กค 0407.2/ว56 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิต 185
28 มิ.ย 2559
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2559 118
28 มิ.ย 2559
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 113
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
13 ก.ย. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 113
10 ส.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 152
08 ก.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 209
08 มิ.ย 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 215
17 พ.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 272
12 เม.ย 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 332
10 มี.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 374
17 ก.พ. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มกราคม 2559 342
14 ม.ค. 2559
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 457
14 ธ.ค. 2558
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 467
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
29 ก.ย. 2559
400/59 หน่วยงาน โอนเงินคืน กรมฯ 400/59 หน่วยงาน โอนเงินคืน กรมฯ 6
29 ก.ย. 2559
396/59 กรมฯ โอนเงินให้ สถาบันบำราศนราดูร (ค่าสาธารณูปโภค) 396/59 กรมฯ โอนเงินให้ สถาบันบำราศนราดูร (ค่าสาธารณูปโภค) 5
26 ก.ย. 2559
392/59 แก้ไขการโอนเงินคืนของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 392/59 แก้ไขการโอนเงินคืนของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 10
26 ก.ย. 2559
391/59 กรมฯ โอนเงินให้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 391/59 กรมฯ โอนเงินให้ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 7
22 ก.ย. 2559
394/59 กรมฯ โอนเงินให้ สคร.6 (เบิกแทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 23
22 ก.ย. 2559
389/59 กรมฯ โอนเงินให้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 22
22 ก.ย. 2559
388/59 กรมฯ โอนเงินให้ สคร.6 (จัดซื้อสารเคมี) 21
22 ก.ย. 2559
386/59 แก้ไขการโอนเงินคืนของ ศตม.6.4 20
22 ก.ย. 2559
385/59 สคร.8 โอนเงินให้ สคร.7 7
22 ก.ย. 2559
384/59 กรมฯ โอนเงินให้ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 19
document
poll
rss
poll
Poll
poll ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์ กองคลัง กรมควบคุมโรค