กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control
e-auction
letter
disbursement
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
20 ก.ย. 2561
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 39
12 ก.ย. 2561
แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน แบบแจ้งรายละเอียดการกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2561 ไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน 39
19 ก.ค. 2561
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 165
02 ก.ค. 2561
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 135
11 มิ.ย 2561
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 312
04 พ.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 257
06 ก.พ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ 362
03 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค 775
24 พ.ย. 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 288
22 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 463
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
13 ก.ย. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 2561  แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 2561  แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10
21 ส.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน สิงหาคม 2561 23
07 ส.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 33
03 ส.ค. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 45
28 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 44
27 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 60
12 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 70
02 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 86
26 เม.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน เมษายน 2561 136
25 เม.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 2561 135
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
01 ก.ย. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ส.ค. 2561 171
01 ส.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 164
02 ก.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 160
01 มิ.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 210
02 พ.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 187
02 เม.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 253
28 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 287
01 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 269
08 ม.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 320
06 ธ.ค. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 282
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
18 ก.ย. 2561
434/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักวัณโรค จำนวน 52,900.- บาท 434/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักวัณโรค จำนวน 52,900.- บาท 434/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักวัณโรค จำนวน 52,900.- บาท 434/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักวัณโรค จำนวน 52,900.- บาท 0
25 ก.ย. 2561
454/61 โอนงบอุดหนุน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.10 จำนวน 15,730.- บาท 454/61 โอนงบอุดหนุน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.10 จำนวน 15,730.- บาท 0
25 ก.ย. 2561
452/61 โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป OIC จำนวน 309,100.- บาท 452/61 โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป OIC จำนวน 309,100.- บาท 0
24 ก.ย. 2561
451/61 โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.2.2 สำนักโรคเอดส์ฯ โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 51,310.- บาท 451/61 โอนงบรายจ่ายอื่น ผ.2.2 สำนักโรคเอดส์ฯ โอนเงินไป กรมฯ จำนวน 51,310.- บาท 0
24 ก.ย. 2561
449/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.3 จำนวน 24,000.- บาท 449/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.3 จำนวน 24,000.- บาท 0
24 ก.ย. 2561
447/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 13 หน่วยงาน โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 91,541.91 บาท 447/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 13 หน่วยงาน โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 91,541.91 บาท 0
24 ก.ย. 2561
445/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.7 จำนวน 554,556.65 บาท 445/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.2 กรมฯ โอนเงินไป สคร.7 จำนวน 554,556.65 บาท 0
24 ก.ย. 2561
444/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.6 จำนวน 7,600.- บาท 444/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.6 จำนวน 7,600.- บาท 0
24 ก.ย. 2561
443/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.10.1 กรมฯ โอนเงินไป en-oc จำนวน 193,200.- บาท 443/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.10.1 กรมฯ โอนเงินไป en-oc จำนวน 193,200.- บาท 0
18 ก.ย. 2561
442/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.5 จำนวน 12,000.- บาท 442/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.5 จำนวน 12,000.- บาท 0
document
poll
rss
poll
Poll
poll ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการเว็บไซต์ กองคลัง กรมควบคุมโรค