กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control กองคลัง กรมควบคุมโรค ::: Finance Division Department of Disease Control
e-auction
letter
disbursement
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
01 ส.ค. 2561
รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2561 รายงานพักครุภัณฑ์แยกตามหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในระบบ GFMIS เพื่อตรวจสอบ ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2561 65
19 ก.ค. 2561
แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 แบบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต โครงการพัฒนาต่อยอดความรู้และทักษะการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2561 116
02 ก.ค. 2561
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ตามตัวชี้วัดที่ 3 : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม สิ้นไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 106
11 มิ.ย 2561
แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 แบบฟอร์มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 256
04 พ.ค. 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกโดยใช้บัตรประชาชน 231
06 ก.พ. 2561
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กลุ่มพัสดุ 339
03 ม.ค. 2561
หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค หลักเกณฑ์และกรอบอัตราการเบิกค่าใช้จ่ายกรมควบคุมโรค 730
24 พ.ย. 2560
แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณและวาระการประชุม วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 275
22 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขั้นตอนและวิธีจ่ายเงิน ผ่านระบบ (KTB - Corporate Online) และการรับเงินผ่านเครื่อง EDC (Electronic data Capture) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 436
15 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 1540
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
07 ส.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561  เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 7
03 ส.ค. 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 13
28 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 27
27 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 32
12 มิ.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 46
02 มิ.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 64
26 เม.ย 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน เมษายน 2561 118
25 เม.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 2561 122
23 เม.ย 2561
แจ้งเลขที่เอกสารขอเบิกเงินเดือนและค่าจ้างประจำในโครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 2561 132
30 มี.ค. 2561
เลขที่เอกสารขอเบิกเงินโครงการจ่ายตรงบำเหน็จบำนาญ ประจำเดือน มีนาคม 2561 113
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
01 ส.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ก.ค. 2561 83
02 ก.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 มิ.ย. 2561 133
01 มิ.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 พ.ค. 2561 194
02 พ.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 เม.ย. 2561 164
02 เม.ย 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 238
28 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 273
01 ก.พ. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 250
08 ม.ค. 2561
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 297
06 ธ.ค. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 268
03 พ.ย. 2560
รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณและรายละเอียด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 302
วันที่ เรื่อง จำนวนคนดู
15 ส.ค. 2561
371/61 โอนงบลงทุนเหลือจ่ายให้ 10 หน่วยงาน 3.9950 ล้านบาท 0
15 ส.ค. 2561
370/61 โอนงบลงทุนเหลือจ่าย คืนกรมฯ 2 หน่วยงาน 140.40 บาท 0
10 ส.ค. 2561
369/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1, 3.1 และ ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สถาบันราชประชาฯ จำนวน 11,000,000.- บาท 0
10 ส.ค. 2561
368/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.3 en-oc โอนเงินไป ศูนย์อาชีวอนามัยฯ จำนวน 101,545.- บาท 368/61 โอนงบดำเนินงาน (สาธารณูปโภค) ผ.2.3 en-oc โอนเงินไป ศูนย์อาชีวอนามัยฯ จำนวน 101,545.- บาท 0
10 ส.ค. 2561
367/61 โอนงบรายจ่ายอื่น (งิจัย) ผ.13.1 สคร.1 โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 43,366.- บาท 367/61 โอนงบรายจ่ายอื่น (งิจัย) ผ.13.1 สคร.1 โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 43,366.- บาท 0
07 ส.ค. 2561
366/61 โอนงบรายจ่ายอื่น (เดินทางไปราชการต่างประเทศ) ผ.1.1 และ ผ.2.2 สำนักฯแมลง โอนเงินคืน กรมฯ จำนวน 24,449.31 บาท 0
07 ส.ค. 2561
365/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.5.1 สำนักฯแมลง โอนเงินไป สคร.3 จำนวน 50,000.- บาท 0
07 ส.ค. 2561
364/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.3 กรมฯ โอนเงินไป สำนักฯประกอบฯ จำนวน 101,545.- บาท 0
07 ส.ค. 2561
363/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.17.1 กรมฯ โอนเงินไป สคร.4 จำนวน 53,500.- บาท 0
07 ส.ค. 2561
362/61 โอนงบดำเนินงาน ผ.6.1 และ ผ.11.1 กรมฯ โอนเงินไป สำนักระบาดฯ จำนวน 4,000,000.- บาท 0
document
poll
rss
poll
Poll
poll แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการ การยืมเงินราชการโดยผ่านระบบ KTB Corporate Online หน่วยงาน กองคลัง